Ащанга йога шала ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0326-C01 за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Изпълнението на договора стартира на 23.06.2020 г. и приключва на 23.09.2020 г. Получената помощ е в размер на 3 000 лв., от които 2 550 лв. европейско и 450 лв. национално съфинансиране.

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————————

 

Проект BG16RFOP002-2.073-0326 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сподели
Последни публикации